Hymns of praise

Shalom

Shalom

Listen to:
  Shalom (.midi)
  Shalom (.mp3)
  Shalom Bells Version (.mp3)


1. Shalom, my friends. Shalom, my friends. Shalom, Shalom. Till we meet again, till we meet again. Shalom, Shalom.